Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

AAbczyńska Janina, ur. w 1889 roku w Trąbinie, mieszkała w Warszawie, gdzie była siostrą PCK. W czasie okupacji była pielęgniarką. Od 6 sierpnia 1944 roku brała udział w Powstaniu Warszawskim. Zginęła pod gruzami bombardowanego budynku szpitala w dnu 30 sierpnia 1944 roku. Za służbę w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku odznaczona została Krzyżem Walecznych.
*M.Krajewski, Nowy Słownik Biobraficzny Ziemi Dobrzyńskiej, T. 1, 2014, s.33.

Adamkiewicz Aleksander, ur. 30.03.1902 roku, mieszkał w Dulsku. Wywieziony na roboty przymusowe, zginął podczas bombardowania w miejscowości Libau na Łotwie w grudniu 1944 roku.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Aleksander Adamkiewicz, sygn. IPN By 115/633.

Adamski Leonard, ur. 7 listopada 1906 roku, s. Franciszka i Teofili z Wiśniewskich, nauczyciel Szkoły Powszechnej w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany 20 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany 31 października 1939 roku w lasach skrwilneńskich.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leonard Adamski, sygn. IPN By 161/65; Dziennik Urzędowy KOSP nr 9/45, s.223; R.Piotrowski, Słownik biograficzny osób zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 (Ziemia Dobrzyńska), [w:] Katalog Zbrodni. Ziemia Dobrzyńska; pod red. A.Szalkowskiego, Rypin 2010s.66; M.Krajewski, Przerwana lekcja. Męczeństwo nauczycieli Ziemi Dobrzyńskiej w latach drugiej wojny światowej 191939-1945). Podsumowanie badań, Rocznik Dobrzyński, pod red. M.Krajewskiego, T. 2, Rypin 2009, s.192.

Agacińska Zofia, mieszkała w Łagiewnikach. Rozstrzelana z mężem Feliksem w miejscu zamieszkania 17.12.1944 roku przez żandarmów z posterunku w Dobrzyniu n/Wisłą.
*R.Piotrowski, Słownik, s.66.

Agaciński Feliks, mieszkał w Łagiewnikach, rozstrzelany z żoną Zofią w miejscu zamieszkania 17.12.1944 roku przez żandarmerię z posterunku w Dobrzyniu n/Wisłą.
*R.Piotrowski, Słownik, s.66

Agaciński Kazimierz, ur. 30.01.1913 roku, s. Adama, mieszkał w Skaszewie pow. lipnowski. Wywieziony na roboty przymusowe do Nakonowa w pow. włocławskim, został zamordowany 31.12.1940 roku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Agaciński, sygn. IPN By 115/645

Alaszkiewicz Ignacy, ur. 12.08.1901 roku, s. Jana, mieszkał w Lubówcu, pow. Lipno. Wywieziony na roboty przymusowe do miejscowości Libau w Niemczech i tam rozstrzelany 15.12.1944 roku.
*R.Piotrowski, Słownik, s.67.

Andrzejczak Stanisław, ur. 30.101896 roki w Łodzi, s. Józefa i Eleonory z Bielińskich. Ksiądz, proboszcz parafii Wola-Trutowo, pow. Lipno. Aresztowany 23.10.1939 roki i więziony w Toruniu w Forcie VII, przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 14.12.1940 roku przebywał w obozie koncentracyjnym Dachau. Jako gruźlik, dostał się do szpitala obozowego. Poddany został różnym pseudonaukowym doświadczeniom lekarskim. Podczas nieostrożnego zakładania odmy płucnej, przez jeńca-lekarza, został ukłuty w serce, na skutek czego zmarł w dniu 16.11.1943 r. jako numer obozowy 22641.
*S.Biskupski, Księża polscy, s.65; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939 – 1945, T. 6, Warszawa 1978, s.435; J.Adamska, J.Sziling, Polscy Księża w Niemieckich Obozach koncentracyjnych, Warszawa 2007, s.57; M.Krajewski, Nowy słownik, s.41.

Andrzejczuk Bolesław, ur. w 1896 roku, rolnik, mieszkał w pow. rypińskim. Aresztowany w październiku 1939 roku Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Rozstrzelany w końcu października, względnie na początku listopada 1939 r. w lasach skrwileńskich.
*R.Piotrowski, Słownik, s.67.

Anusiak Maksymilian, ur. 26 maja 1903 roku, s. Józefa, zamieszkały w Złotorii. W październiku 1939 r. aresztowany przez Selbstschutz i zamordowany.
*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Maksymilian Anusiak sygn. IPN By 56/206.

Aprill Stanisław, ur. w 1903 roku, nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum w Lipnie. W dniu 17 października 1939 roku został wezwany przez władze niemieckie na konferencję w Inspektoracie Szkolnym w Lipnie, aresztowany wraz z ok. 70 nauczycielami i osadzony w obozie Hohenbruch na terenie Prus Wschodnich. Następnie zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, gdzie zginął zamordowany w okrutny sposób w 1940 roku.
*M.Walczak, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej. Księga strat osobowych, Warszawa 1995, s.171-172; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.187; M. Krajewski, Nowy słownik, s. 43.

Aranowski Jan, ur. w 1905 roku mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. W 1941 roku aresztowany w miejscu zamieszkania i osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł w bliżej nieokreślonym czasie.
*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Aranowski Stanisław, ur. 30 kwietnia 1920 roku w Szczutowie koło Świedziebni i tam zamieszkały. Aresztowany przez Niemców, osadzony został w obozie w Stutthofie, gdzie zmarł 4 czerwca 1943 roku.
*Strona internetowa, http://www.straty.pl/en/szukaj (dalej: http://www.straty.pl/en/szukaj); Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wyszukiwarka byłych więźniów, http://stutthof.org/node/500 (dalej: Stutthof. org); rel. Janusza Noskowskiego.