Weryfikacja zbrodni, kwerendy archeologiczne

Miron Bogacki, Grzegorz Kiarszys, Jadwiga Lewandowska, Agata Małkowska, Wiesław Małkowski

Nieinwazyjna inwentaryzacja i weryfikacja grobów masowych z II wojny światowej

na podstawie wybranych miejsc z ziemi dobrzyńskiej

W opracowaniu tym Autorzy podjęli się rozpoznania wybranych miejsc masowych mogił z II wojny światowej metodami tzw. nieinwazyjnymi. Zakres prac badawczych skoncentrował się w trzech miejscowościach na historycznej ziemi dobrzyńskiej: Skrwilno, gm. Skrwilno, w obrębie dz.ew. 3178; Rusinowo, gm. Rypin, w obrębie dz.ew. 3213/2; Karnkowo, gm. Lipno, w obrębie dz.ew. 2157.

Badania opierały się na zróżnicowanej metodologii. Przeprowadzono kwerendę historyczną i archiwalną oraz weryfikację terenową metodami nieinwazyjnymi. Wykonano zdjęcia ze zdalnie sterowanego wielowirnikowca. Celem fotografowania było zadokumentowanie stanu zachowania i stworzenie aktualnych fotomap miejsc mogił zbiorowych z II wojny światowej. Następnie przeprowadzono analizę zobrazowań LiDAR pod względem możliwości zastosowania przy poszukiwaniu i weryfikowaniu lokalizacji mogił. W analizach wybranych do badan lokalizacji w pobliżu miejscowości: Skrwilno, Rusinowo, Karnkowo wykorzystano chmury punktów w formacie LAS, pozyskane w ramach Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK). Ostatnim działaniem podjętym z projekcie było przeprowadzenie badań geofizycznych, metodą magnetyczną na określonym terenie, wyłącznie w miejscowości Skrwilno, gm. Rypin, w obrębie działki ew. nr  3178.

W wyniku przeprowadzonych nieinwazyjnych weryfikacji zarejestrowano ślady po różnego rodzaju działalności człowieka widoczne w ukształtowaniu terenu, czy w wynikach badań metodą geofizycznych pomiarów magnetycznych. Aby jednak uściślić ich funkcję i chronologie niezbędne są dalsze weryfikacje terenowe, już o charakterze inwazyjnym.