Indeks Osobowy pomordowani z terenu Ziemi Dobrzyńskiej

S

Sadkowski-Stusiński



Sadkowski Michał, ur.17 września 1890 roku. Ksiądz. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1915 roku. Pracował w diecezji płockiej. Po zmianie granic diecezji w 1926 roku, włączony został do diecezji włocławskiej. Jako wikary pracował w Grzegorzewie, a później w Sieradzu. W 1928 roku został proboszczem w parafii Zygry, następnie w parafii Babiak. W 1931 roku otrzymał probostwo w parafii Mazowsze, pow. Lipno. Tu zastał go wybuch wojny. Aresztowany przez Selbstschutz 23 października 1939 roku. Więziony w Lipnie, Toruniu Forcie VII i Gdańsku. Przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Od 14 grudnia 1940 roku. osadzony w Dachau jako numer obozowy 22703, zamordowany 15 czerwca 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Michał Sadkowski, sygn. IPN By 115/712; E.Chart, Spis pomordowanych Polaków, s.217; Z.Góźdź, T.Pawłowski, Wierni Bogu, s.43; W.Jacewicz, J.Woś, Martyrologium, s.497; J.Adamska, J.Sziling, Polscy księża, s.99; M.Krajewski, Nowy Słownik, T. 2, s.283.

Sadłowska Stanisława, ur. w 1903 roku, mieszkała we wsi Czarnków, pow. Lipno. Rozstrzelana przez Jagdkommando w Łagiewnikach, pow. Lipno 17 grudnia 1944 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.209.

Sadowska Elżbieta, ur.w 1897 roku, mieszkała we wsi Rozstrzały, pow. Lipno. Podejrzana o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelana przez gestapo w miejscu zamieszkania 13 października 1944 roku.

*Tamże.

Sadowski Jerzy, ur. w 1900 roku, robotnik, mieszkał we wsi Zębowo, pow. Lipno. Powieszony przez gestapo we wsi Mazowsze, pow. Lipno 20 kwietnia 1942 roku.

*Tamże.

Scheda (imienia nie udało się ustalić), w okresie międzywojennym policjant w Lipnie. Za odmowę podpisania listy narodowości niemieckiej, osadzony został w obozie koncentracyjnym i tam zamordowany.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.21.

Schulz Magdalena, ur. w 1884 roku, pochodziła z pow. rypińskiego. Zamordowana w więzieniu w Bydgoszczy 22 czerwca 1944 roku.

*W.Jastrzębski., Terror i zbrodnia, s.242.

Schwarzburg Günter Roman, ur. 22 października 1886 roku, syn Kazimierza i Marii z Jezierskich, właścicieli majątku Blinno, Wykształcenie wyższe rolnicze. Jeden z głównych założycieli Spółdzielni Mleczarskiej w Lipnie. Administrował majątkami Kijaszkowo i Steklinek, pow. Lipno, należącymi do rodziny Lissowskich. W kwietniu 1940 roku został aresztowany przez Niemców w majątku Blinno, ponieważ odmówił podpisania volkslisty. Zamordowany 27 października 1940 roku w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.396; K.Jasiewicz, Lista, s.1038.

Smaga Kazimierz, mieszkał w gminie Bobrowniki. Z polecenia policji brał udział we wrześniu 1939 roku w konwojowaniu kolonistów niemieckich do Włocławka, za co w październiku został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w lasach karnkowskich.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.5-6.

Smulski Julian, ur. ok. 1888 roku, mieszkał w Czumsku Dużym, pow.Rypin. Rozstrzelany przez Jagdkommando w Czumsku Dużym 14 sierpnia 1944 roku, za rzekome utrzymywanie kontaktów z partyzantami.

*P.Gałkowski, R.Piotrowski, Rogowo, s.267.

Serwach Stanisław, ur. 13 czerwca 1909 roku, s. Józefa. Zamordowany przez Niemców 12 października 1944 roku przez we wsi Źródła w gm. Ligowo.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Serwach, sygn. IPN By 115/644.

Serwacka Stanisława, ur. 4 kwietnia 1909 roku, c. Józefa, mieszkała we wsi Źródła, pow. Lipno. Rozstrzelana przez Niemców w miejscu zamieszkania 12 listopada 1944 roku.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.11.

Sędkowski Aleksander, ur. 17 lutego 1893 roku, robotnik, mieszkałw Dobrem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania 23 października 1939 roku. Więziony w areszcie w Ostrowitem przez 2 dni, a następnie w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, gdzie został zamordowany w końcu października 1939 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.288.

Sędkowski Józef, ur. ok. 1918 roku, s. Aleksandra, mieszkał w Dobrem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstchutz wraz z ojcem Aleksandrem 23 października 1939 roku. Więziony w areszcie w Ostrowitem przez 2 dni, a następnie w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, gdzie został zamordowany w końcu października 1939 roku.

*P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Siatkowski Jan, lat 21, mieszkał we wsi Brzeszczki Duże, gm. Rogowo. W sierpniu 1944 roku został pobity przez członków Jagdkommando, w wyniku czego zmarł. Powodem pobicia było ukrywanie się przed robotami przymusowymi.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, k.118, sygn. IPN BY 26/40.

Siekański Tadeusz, ur. 23 sierpnia 1921 roku, junak Przysposobienia Wojskowego, mieszkał w Lipnie. Aresztowany za udział w konwojowaniu internowanych przez władze polskie Niemców w początkach września 1939 roku. Skazany przez Sąd Specjalny w Bydgoszczy na karę śmierci. Wyrok wykonano 21 stycznia 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.211.

Sieradzki Stanisław, ur.11 stcznia 1921 roku, s. Józefa, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty do Elbląga, zginął 4 lutego 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Sieradzki, sygn. IPN Byd. 161/355.

Sierakowska Helena, ur. w 1895 roku właścicielka majątku Osiek, pow. Rypin. Działaczka ruchu polskiego na Warmii i Powiślu, gdzie Sierakowscy posiadali majątek Waplewo. W dniu 20 października 1939 roku aresztowana w Osieku przez Selbstschutz. Więziona w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i po kilku dniach zamordowana.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.399; K.Jasiewicz, Lista, s.935-936.

Sierakowski Stanisław, ur. 9 marca 1881 roku w Poznaniu, syn Adama. W 1909 roku otrzymał od ojca majątek Waplewo. W 1920 roku po śmierci brata Jana, stał się również właścicielem dóbr Osiek, pow. Rypin. We wrześniu 1922 roku Stanisław Sierakowski został wybrany prezesem Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech z siedzibą w Berlinie. Dzięki nowej funkcji, w 1923 roku wszedł jako poseł do sejmu pruskiego z ramienia ludności polskiej, zajmując mandat z listy śląskiej. W latach 1925-1932 wydawał czasopismo Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech. Od 1924 roku reprezentował mniejszość polską w Lidze Narodów. Efektem tej działalności był nakaz opuszczenia granic Rzeszy, jaki otrzymał od władz niemieckich w 1926 roku. Z powodu nieustających szykan hitlerowców zdecydował się w 1933 roku opuścić Waplewo i zamieszkał z całą rodziną początkowo w Poznaniu, a od 1935 roku w Osieku. W dniu 20 października został aresztowany razem z żoną i córką Teresą przez Selbstschutz i osadzony w więzieniu w Rypinie przy ulicy Warszawskiej 20. Po kilku dniach, w końcu października, został zamordowany.

*P.Gałkowski, Ziemianie, s.397-399; K.Jasiewicz, Lista, s.935-936.

Sierocki Franciszek, mieszkał w Gulbinach. Aresztowany przez hitlerowców został osadzony w nieznanym obozie koncentracyjnym, gdzie zmarł.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Gulbiny).

Skalski Teofil, ur. w 1909 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno w końcu października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.212.

Skarupiński Stanisław, ur. 31 marca 1908 roku, s. Teofila, nauczyciel szkoły powszechnej w Grodzeniu, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstschutz 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Hohenbruch, gdzie zmarł 9 lipca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Rutkowski, sygn. IPN By 115/7; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191, gdzie jako miejsce śmierci podano obóz Mauthausen; M.Walczak, Ludzie nauki, s.639, gdzie nazwisko podane w formie Skorupiński.

Skibicki Franciszek, ur. 5 lipca 1904 roku w Janowie, s. Franciszka, rzeźnik, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 21 maja 1941 roku i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie zmarł 28 lutego 1942 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Franciszek Skibicki, sygn. IPN By 161/75; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Świedziebnia).

Skibiński Stanisław, ur. 29 października 1901 roku, s. Ignacego, policjant, komendant posterunku Policji Państwowej w Kikole, pow. Lipno. Aresztowany przez Niemów 16 października 1939 roku. W dniu 23 października 1939 roku został prawdopodobnie rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno. W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Skibiński, sygn. IPN By 115/10.

Skierkowski Kazimierz, ur. 13 marca 1891 roku, s. Stefana, mieszkał we wsi Adamki, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 29 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich w kilka dni po aresztowaniu. W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Skierkowski, sygn. IPN By 161/47.

Skonecki Ignacy, ur. 19 lutego 1896 roku, s. Jana, robotnik, mieszkał we wsi Sadykierz, gm. Zbójno. W 1940 roku wywieziony na roboty przymusowe na Łotwę, gdzie rozchorował się i przewieziony został do szpitala w Gdyni. Prawdopodobnie zginął w czasie nalotów na miasto na początku 1945 roku. W 1950 roku sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Ignacy Skonecki, sygn. IPN By 161/387.

Skowrońska Sabina, ur. ok. 1919 roku, mieszkała w Hucie Chojno. W okresie międzywojennym pracowała w charakterze pomocy domowej u nauczyciela niemieckiego w Somsiorach, Augusta Nikolaia, a następnie u nauczycielki z Obór – Marii Strużyńskiej.W październiku 1939 r. schroniła się w klasztorze OO. Karmelitów w Oborach. 25 października 1939 roku przybyło do klasztoru trzech umundurowanych Niemców, którzy dokonali gwałtuna S. Skowrońskiej. W dwa dni po tym wydarzeniu została aresztowana i wywieziona do Ugoszcza i wszelki ślad po niej zaginął.

*R. Piotrowski, Słownik, s. 213.

Skowroński Bronisław, ur. 28 listopada 1912 roku, s. Antoniego, zamieszkały w Szczawnie, gmina Skrwilno. Żołnierz Wojska Polskiego, po klęsce wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej. Zabity przez Niemców na robotach przymusowych. Rodzina otrzymała list z 1946 roku informujący o okolicznościach jego śmierci ze zdjęciem i legitymacją.

* A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Bronisław Skowroński, sygn. IPN By 161/512

Skowroński Marian, nauczyciel szkoły powszechnej w Janowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 20 października 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, tam zamordowany 2 listopada l939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.195; R.Piotrowski, Słownik, s.213.

Skowroński Stanisław, ur. ok. 1895 roku, szewc, mieszkał w Godziszewach, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof i tam zamordowany 25 maja 1941 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.213.

Skrobisz Jan, ur. 21 czerwca 1906 roku, s. Stanisława, nauczyciel szkoły powszechnej w Łachycie, pow. Lipno. Aresztowany 17 października 1939 roku. Osadzony w obozie w Działdowie i tam zamordowany 19 marca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Skrobisz, sygn. IPN By 115/189; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Słabkowski Antoni, od 1 września 1938 r. kierownik Szkoły Powszechnej nr 2 w Rypinie. Aresztowany w październiku 1939 r. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany.

*M.Krajewski, Słownik s.63, tenże W cieniu wojny, s.321.

Słabkowski Stanisław, ur. 18 sierpnia 1907 roku w Cząpienicy, pow. Rypin i tamże zamieszkały. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 30 maja 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Sławiński Józef, ur. 16 marca 1896 roku, s. Mariana, rolnik, mieszkał w Rypinie. Wywieziony na przymusowe roboty do Gdańska. Zginął od pocisku artyleryjskiego w Gdańsku w marcu 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Sławiński, sygn. IPN By 161/33.

Sławiński Stanisław, ur.19 listopada 1889 roku, s. Jakuba, ksiądz, proboszcz parafii Trąbin, pow. Rypin. Wyższe Seminarium Duchowne ukończył w Płocku, przyjmując święcenia kapłańskie 22 czerwca 1913 roku. W 1938 roku otrzymał probostwo w Trąbinie. Szybko zyskał zaufanie i życzliwość wiernych, a jednocześnie wielce nieżyczliwy stosunek kolonistów niemieckich licznie zamieszkujących parafię. Aresztowany przez Selbstschutz 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Następnie wywieziony do Obór i internowany w klasztorze OO. Karmelitów. W listopadzie przywieziony z Obór do Rypina i ponownie więziony w piwnicach przy ul. Warszawskiej. W dniu 7 grudnia 1939 roku wywieziony do Nowego Miasta Lubawskiego i tego samego dnia rozstrzelany naRynku .

*W.Jacewicz, JWoś, Martyrologium, s125; M.Krajewski, Eksterminacja duchowieństwa, s.134; M.M.Grzybowski, Martyrologium, s125; P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Sławkowski Jan, ur. ok. 1904 roku, rolnik, mieszkał we wsi Jarczechowo, pow. Lipno. Oskarżony został przez miejscowych Niemców o to, że brał udział w ewakuowaniu kolonistów niemieckich ze wsi Sumin w dniu 3 września 1939 roku. Aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w Lipnie za szpitalem przy ul. Włocławskiej 27 października 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.214.

Słodkowski Józef, ur. 23 stycznia 1893 roku, s. Jana kupiec, mieszkał w Czyżewie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo 10 kwietnia 1940 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen – Gusen, gdzie zmarł 31 maja 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Słodkowski, sygn. IPN By 161/445.

Słupecki Józef, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno. Rozstrzelany przez hitlerowców 5 stycznia 1945 roku za pomoc w ukrywaniu się osób poszukiwanych przez Niemców.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Słupecki Stefan, mieszkał w Tłuchowie (być może brat Józefa). Rozstrzelany przez hitlerowców za pomoc osobom ukrywającym się przed Niemcami.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.14.

Smulski Julian, ur. ok. 1878 roku, mieszkał w Czumsku Dużym, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany przez Jagdkommando w miejscu zamieszkania 14 sierpnia 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Narty); Tablica nagrobna na cmentarzu w Gójsku.

Sobociński Hilary, ur. 20 listopada 1892 roku w Skępem. Po ukończeniu studiów prawniczych w Kijowie, pracował jako prokurator w Płocku, a następnie jako adwokat w Rypinie. W 1937 roku nabył majątek Klonowo. Aresztowany w końcu października 1939 roku przez Selbstschutz. Więziony w rypińskim Domu Kaźni. Rozstrzelany 10 listopada 1939 roku w lasach skrwileńskich.

*M.Krajewski, W cieniu wojny, s.63; R.Piotrowski, Słownik, s.182; Rel. Anna Sobocińska-Lorentz (córka) z Warszawy.

Sobociński Zygmunt, ur. ok. 1918 roku, mieszkał w Niemcowiźnie, pow Rypin. Podejrzany o nielegalny ubój świń. Skazany na karę śmierci przez Sąd Specjalny w Toruniu w 1943 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.215.

Sokalski Jan, ur. 26 kwietnia 1896 roku, s. Jana, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Przywitowie, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany 2 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Jan Sokalski, sygn. IPN By 161/112; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.215.

Sokowski Jan, ur. 24 grudnia 1896 roku, s. Franciszka, mieszkał w Lipnie. Rozstrzelany przez gestapo 20 grudnia 1939 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.215.

Sokołowski Bronisław, ur. 20 września 1890 roku w Puszczy, mieszkał w Dąbkowej Parowie, pow. Rypin. Został aresztowany przez gestapo za wysadzenie niemieckiego pociągu w okolicach Szczutowa i 15 kwietnia 1943 roku osadzony w obozie Stutthof, gdzie zmarł 03 czerwca 1943 roku.

*http://stutthof.org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Sokołowski Tadeusz, ur. ok. 1918 roku, mieszkał w Bliźnie, pow. Rypin. Podejrzany o udzielanie pomocy partyzantom. Rozstrzelany przez Jagdkommando w sierpniu 1944 roku w miejscu zamieszkania. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano i pochowano na cmentarzu w Szczutowie.

*Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939–1945. Województwo płockie, Warszawa 1981, s.13

Sołtykiewicz Józef, ur. 2 lipca 1902 roku, s. Zygmunta, nauczyciel szkoły powszechnej w Węgiersku, pow. Lipno. Aresztowany przez Selbstchutz i gestapo 17 października 1939 roku. Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu nr 9 z 1945 roku, s.222 podaje, że zmarł w obozie koncentracyjnym Hohenbruch 17 października 1940 roku, natomiast z wyciągu z akt Sądu Powiatowego w Lipnie IPN By 115/148 wynika, że zmarł w Działdowie 31 lipca 1941 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Józef Sołtykiewicz, sygn. IPN By 115/148; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s. 222; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.191.

Somszor Helena (nazwisko panieńskie Keller), ur. ok. 1904 roku. Wyszła za mąż za kolonistę niemieckiego Aleksandra Somszora, który po śmierci swego brata Oto Gustawa w 1931 r. odziedziczył po nim część Zakrocza w pow. rypińskim. Do września 1939 roku. była kierowniczką szkoły powszechnej w Zakroczu, pow. Rypin. Po wybuchu wojny uważana przez Niemców za fanatyczną Polkę, jako żona obywatela niemieckiego, odmówiła podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Aby uchronić swego syna Witolda przed podpisaniem tejże listy wysłała go do Warszawy. Po śmierci syna rozstrzelanego w stolicy za działalność konspiracyjną, nie bacząc na konsekwencje, zaczęła publicznie rozpaczać i krytykować niemieckie działania. W wyniku tego została aresztowana przez gestapo w lutym 1943 roku. Osadzona w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu i tam zamordowana w maju 1943 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, teczka Janusza Zakrzewskiego; M.Krajewski, Nowy Słownik, s. 343; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.216.

Somszor Witold, ur. 1920 roku. Był synem kolonisty niemieckiego Aleksandra Somszora i Heleny z domu Keller, z pochodzenia Polki, do 1939 roku kierowniczki szkoły w Zakroczu. Przed wybuchem wojny uczeń gimnazjum w Brodnicy. Po rozpoczęciu okupacji został wysłany przez matkę do Warszawy, która chciała w ten sposób uchronić go od nacisków w sprawie podpisania niemieckiej listy narodowościowej. W stolicy Witold rozpoczął działalność w organizacji niepodległościowej. W 1943 roku został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem i rozstrzelany.

*Archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, teczka Janusza Zakrzewskiego.

Sosnowiec Stanisław, ur. 9 sierpnia 1890 roku, s. Jana. Zginął podczas bombardowania Lipna 24 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Sosnowiec, sygn. IPN By 115/888

Sosnowski Józef, ur. ok. 1912 roku, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam w kilka dni po aresztowaniu zamordowany.

*R.Piotrowski, Słownik, s.216.

Spodenkiewicz Leopold, ur. 21 lutego 1900 roku, s. Teofila, młynarz, mieszkał w Dobrzyniu n/Drwęcą, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 28.10.1939 roku. Więziony w Wąbrzeźnie. Rozstrzelany w okolicznych lasach około 10 listopada 1939 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leopold Spodenkiewicz, sygn. IPN By 161/23.

Spodniewski Tadeusz Leopold, ur. 15 listopada 1910 roku, nauczyciel, kierownik szkoły powszechnej w Sokołowie, pow. Rypin. Żołnierz AK, zamordowany w więzieniu gestapo w Bydgoszczy w dniu 21 lipca 1944 roku.

*J. Jagodziński, Powołanie do służby nauczycielskiej i żołnierskiej. Tadeusz Spodniewski z Sokołowa, Rocznik Dobrzyński, T. 5, Rypin 2012, s. 197; Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.2167; http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej – żołnierze podziemnych formacji niepodległościowych- według tych informacji T. Spodniewski zginął w więzieniu w Grudziądzu).

Sroczyńska Zofia, ur. ok. 1905 roku, nauczycielka szkoły powszechnej w Rypinie. Zamordowana w więzieniu w Bydgoszczy w 1944 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.217, według ankiety Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy z 1945 roku Zofia Sroczyńska została rozstrzelana w Domu Kaźni w Rypinie, a następnie pochowana w zbiorowej mogile na byłym cmentarzu żydowskim przy ul. Spokojnej w Rypinie, A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Rypin).

Stachewicz Eugeniusz, ur. ok. 1925 roku, s. Gustawa, uczeń gimnazjum w Brodnicy, mieszkał w Półwiesku, pow. Rypin. W połowie października 1939 roku żegnał aresztowanych nauczycieli, machając biało-czerwoną chorągiewką. Zauważony przez jednego z miejscowych Niemców, prawdopodobnie członka Selbstschutzu, został aresztowany i wywieziony do Rypina. Osadzony w piwnicach przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w kilka dni po uwięzieniu.

*R.Piotrowski, Słownik, s.175; A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Półwiesk Duży).

Stachewicz Franciszek, ur. 14 października 1888 roku, s. Józefa, rolnik, mieszkał w Starorypinie, pow. Rypin. Aresztowany przez gestapo w 1941 roku. Osadzony w obozie koncentracyjnym Dachau, tam zamordowany w 1942 roku.

*R.Piotrowski, Słownik, s.217.

Stachurski Stanisław, ur. 23 marca 1905 roku, s. Teofila, mieszkał w Tłuchowie, pow. Lipno. Zmarł na robotach przymusowych w Berlinie 15 października 1944 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Stanisław Stachurski, sygn. IPN By 115/373.

Stalnierski Walenty, mieszkał we wsi Szustek. Oskarżony o nielegalny ubój świń, wyrokiem Sądu Specjalnego w Toruniu, w 1943 roku skazany na karę śmierci.

*R.Piotrowski, Słownik, s.217.

Stankiewicz Kazimierz, ur. 7 listopada 1900 roku, s. Franciszka, mieszkał w Lipnie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen, zamordowany 15 września 1943 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Kazimierz Stankiewicz, sygn. IPN By 115/301.

Staszewski Leon, ur. 12 maja 1902 roku, s. Józefa, mieszkał w Skrwilnie, pow. Rypin. Wywieziony na przymusowe roboty w okolice Gdyni, a następnie do Gdańska. Zmarł w okolicach tego miasta 30 kwietnia 1945 roku.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Leon Staszewski, sygn. IPN By 161/270.

Stefański Leon, ur. 20 grudnia 1884 roku w Rogowie, pow. Rypin s. Tomasza. Rolnik, mieszkał w Sitnicy (Charszewie). Osadzony w obozie koncentracyjnym Buchenwald, zamordowany 28 listopada 1943 roku.

*http://www.straty.pl/en/szukaj (Źródło: Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau); R.Piotrowski, Słownik, s.218 (gdzie podano datę śmierci 20.11.1943 r.); A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Charszewo), gdzie podano, że zginął w obozie Dachau.

Stefański Henryk, mieszkał w gm. Bobrowniki, pow. Lipno. Z polecenia policji, we wrześniu 1939 roku brał udział w konwojowaniu kolonistów niemieckich, działających na szkodę Polski, do Włocławka. W październiku został aresztowany przez Selbstschutz i rozstrzelany w lesie koło Ośmiałowi.

*R.Lewandowski, Martyrologia, s.6.

Stefański Mateusz, ur. w 1917 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców w październiku 1939 roku i rozstrzelany w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*R.Piotrowski, Słownik, s.218/

Stefański Władysław, ur. 3 września 1919 roku, s. Tomasza, zamieszkały w Wymyślinie. Aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie. Zamordowany w styczniu 1945 roku w obozie koncentracyjnym Mittelbau-Dora.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Lipnie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Władysław Stefański, sygn. IPN By 115/909.

Sternicki Józef, ur. ok. 1919 roku, mieszkał w Rypinie. Aresztowany przez Selbstschutz w październiku 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20 i tam zamordowany 7 listopada 1939 r.

*R.Piotrowski, Słownik, s.218.

Stępniewski Marian, ur. ok. 1900 roku, rolnik, mieszkał w Wąpielsku, pow. Rypin. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof, zamordowany w 1943 roku.

*Tamże.

Strąg Otto, ur. w 1894 roku, robotnik, mieszkał w Bobrownikach, pow. Lipno. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę w Obronie Narodowej, za co został aresztowany przez Niemców i rozstrzelany w październiku 1939 roku w lesie koło Karnkowa, pow. Lipno.

*Tamże, s. 218-219.

Stroziński Stanisław, robotnik, ur. 3 lutego 1922 roku w Chraponi pow. rypiński i tamże zamieszkały. Zmarł w obozie w Stutthofie (nr 21665) w dniu 8 czerwca 1943 roku.

*Stutthof. org; http://www.straty.pl/en/szukaj.

Strużyński Romuald, ur. 10 lutego 1907 roku, kierownik szkoły powszechnej w Oborach, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz 21 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20, zamordowany w nocy z 31 października na 1 listopada 1939 roku.

*Dziennik Urzędowy KOSP, nr 9/45, s.224; Marii Stróżyńskiej przeżycia, s.20-21; M.Krajewski, Przerwana lekcja, s.196; R.Piotrowski, Słownik, s.219.

Strzelecki Henryk, ur. 12 grudnia 1894 roku, s. Franciszka, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany przez Selbstschutz w miejscu zamieszkania 22 października 1939 roku. Więziony w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Prawdopodobnie rozstrzelany w lasach skrwileńskich. W roku 1946 sąd uznał go za zmarłego.

*A IPN Bydgoszcz, Akta Sądu Grodzkiego w Rypinie 1945-50, Akta w sprawie stwierdzenia zgonu dot. Henryk Strzelecki, sygn. IPN By 161/20; P.Gałkowski, Brzuze, s.289.

Strzeszewski Antoni, ur. 21 marca 1921 roku, brat zakonny z Niepokalanowa, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Podejrzany o przynależność do tajnej organizacji, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Następnie przewieziony przez gestapo do lasu koło wsi Księte i rozstrzelany w egzekucji publicznej 20 stycznia 1942 roku.

*J.Nadolska, Ofiary drugiej wojny, s.182; Tablica nagrobna na cmentarzu w Świedziebni

Strzeszewski Jan, ur. 23 grudnia 1915 roku, brat Antoniego, mieszkał w Świedziebni, pow. Rypin. Podejrzany o przynależność do tajnej organizacji, aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Stuttuhof. Następnie przewieziony przez gestapo do lasu koło wsi Księte i rozstrzelany w egzekucji publicznej 20 stycznia 1942 roku.

*IPN W-wa, ankieta Sądu Grodzkiego w Lipnie, sygn. 24; tablica nagrobna na cmentarzu w Świedziebni.

Stusiński Jakub, mieszkał w Ostrowitem, pow. Rypin. Aresztowany w 1940 roku został osadzony w obozie Buchenwald, gdzie został zakatowany w czasie apelu.

*A IPN Bydgoszcz, Ankiety, powiat Rypin, sygn. IPN BY 26/40 (Ostrowite).